МОНГОЛ ОРНЫ АН АМЬТАН

 1. Алтайн аргаль (Ovis ammon Linnaeus, 1758)
 2. Алтан чацуулин (Talpa Altaica-Nicolsky)
 3. Баданга хүдэр (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758)
 4. Бодон гахай (Sus scrofa Linnaeus, 1758)
 5. Бор гөрөөс (Capreolus pygargus Pallas, 1771)
 6. Булга (Martes foina, Erxleben 1777)
 7. Говийн Еврази шилүүс (lynx lynx isabellina Blyth, 1842)
 8. Гозоорой зурам (Spermophyllus alaschanicus Buchner, 1988)
 9. Голын халиу (Lutra lutra Linnaues, 1758)
 10. Давжаа Алагдаага (Allactaga elater Lichtenstein, 1825)
 11. Дагуурын зараа (Mesechinus dauuricus, Sundevall, 1842)
 12. Дорго (Meles meles, Linnaeus 1758)
 13. Дорны сармаахай (Vespertilio sinensis Peters)
 14. Зараа (Hemiechinus auritus, Gmelin, 1770)
 15. Зэгсний зэрлэг гахай (Sus scrofa nigripes Blanford, 1875)
 16. Ирвэс (Uncia uncia, Schreber, 1775)
 17. Мазаалай (Urus arctos gobiensis Socolovet Orlov, 1992)
 18. Мануул (Otocolobus manul, Pallas 1776)
 19. Минж
 20. Монгол бөхөн (Saiga borealis Tscherski, 1876)
 21. Нохой
 22. Нохой зээх (Gulo gulo, Linnaeus, 1758)
 23. Ойн булга (Martes zibellina, Linnaaeus 1758)
 24. Ойн унтаахай (Dryomys nitedula Pallas,1778)
 25. Соотон Алагдаахай (Euchoreutes naso Sclater, 1890)
 26. Соргог бөхөн (Saiga tatarica tatarica Linnaeus, 1766)
 27. Суусар булга (Martes foina intermedia, Erxleben, 1777)
 28. Таван хошуу мал - Адуу
 29. Тарвага (Marmota sibirica, Radde 1862)
 30. Тахь адуу (Equus przewalski Ploiakov, 1881)
 31. Туулай (Lepus tolai Pallas, 1778)
 32. Төв Азийн минж (Castor fiber birulai Serebrennikov, 1929)
 33. Хавтгай тэмээ (Camelus ferus Przewalski, 1883)
 34. Хадны суусар (Martes foina, Erxleben 1777)
 35. Халиун буга (Cervus elaphus Linnaeus, 1758)
 36. Хар мөрний молцог хандгай (Alces alces cameloides Milne-Edwards, 1867)
 37. Хар сүүлт зээр (Gazella subgutturosa Guldenstaedt, 1780)
 38. Хулан адуу (Equus hemionus hemionus Pallas, 1975)
 39. Хээрийн солонго (Mustela altaica, Pallas 1811)
 40. Хярс (Vulpes corsac, Linnaeus 1758)
 41. Хүдэр (Moschus moschiferus, Linnaeus 1758)
 42. Хүрэн баавгай (Ursus actos Linnaeus, 1758)
 43. Цаа буга (Rangifer tarandus Linnaeus, 1758)
 44. Цагаан зээр (Procapra gutturosa, Pallas 1777)
 45. Цоохондой (Felis silvestris, Schreber 1775)
 46. Цоохондой мий (Felis Libica Forster, 1870)
 47. Цоохор ирвэс (Panthera unicia Schreber, 1775)
 48. Цөөвөр чоно (Cuon alpinus, Pallas 1811)
 49. Чоно (Canis lupus, Linnaeus 1758)
 50. Шар үнэг (Vulpes vulpes, Linnaeus 1758)
 51. Шарнад цөөвөр (Cuon alpinus Pallas, 1811)
 52. Шивэр молцог хандгай (Alces alces pfizenmayeri Zukowski, 1910)
 53. Шилүүс (Lynx lynx, Linnaeus 1758)
 54. Элбэнх (Nyctereutes procyonoides, Gray 1834)
 55. Элсний Тажигдаахай (Salpingitis kozlov Vinogradov, 1922)
 56. Эрээн хүрнэ (Vormela peregusna Guldenstadt, 1770)
 57. Янгир ямаа (Capra sibirica Pallas, 1776)
 58. Үлийн цагаан оготно
 1. Алаг хайргач
 2. Алаг ээтэн
 3. Ангир (Анхидал ангир)
 4. Ангир (Хондон ангир)
 5. Анхир (Модны анхир)
 6. Арцны зангалай
 7. Ахууна (Цагаан ахууна, Цагаан ятуу)
 8. Ахууна (Цэвдгийн ахууна)
 9. Бичил салалж
 10. Богширго (Боролзой богширго)
 11. Богшоодой (Цасны богшоодой)
 12. Божирго (Монгол божирго)
 13. Божирго (Согсоот божирго)
 14. Болжмор (Банхар булжуулай, Хөхөлт хөх болжмор)
 15. Болжмор (Монгол болжмор)
 16. Болжмор (Наран шаршуу)
 17. Болжмор (Харалдай)
 18. Болжмор (Цагаалиг болжмор)
 19. Болжмор (Шоорон эвэртболжмор)
 20. Боршувуу (Загийн боршувуу)
 21. Боршувуу (Оронгийн боршувуу)
 22. Боршувуу (Хадны боршувуу)
 23. Боршувуу (Хээрийн боршувуу)
 24. Бохио (Хумхин бохио, Хумхин нугас)
 25. Бужиранга (Буурал бужиранга)
 26. Бужирга (Алаг бужирга)
 27. Бужирга (Дуулгат бужирга)
 28. Бужирга (Хималайн зангалай)
 29. Бужиргана (Бор бужиргана)
 30. Бужмар (Арцны бужмар)
 31. Бужмар (Бүлхэрээ бужмар)
 32. Бужмар (Улаавар бужмар)
 33. Бужмар (Улаан бужмар)
 34. Бужмар (Ягаан бужмар)
 35. Бутны сонд
 36. Буурал сүвээцагаан
 37. Бухшувуу (Усны бухшувуу)
 38. Бялзуумар (Хөвчийн бялзуумар)
 39. Бялзуухай (Дорнын охилбялзуухай)
 40. Бялзуухай (Дорнын шаргач, Шаргуй бялзуухай)
 41. Бялзуухай (Наран энхэтбялзуухай)
 42. Бялзуухай (Сахалт шагшуургабялзуухай)
 43. Бялзуухай (Халгайч урагчин, Уран бялзуухай)
 44. Бялзуухай (Хэрмийн бялзуухай)
 45. Бялзуухай (Шивэр энхэтбялзуухай)
 46. Бялзуухай (Эгэл шаргагч, Шаргагч бялзуухай)
 47. Бүргэд (Бор бүргэд)
 48. Бүргэд (Дэлт ёлон, Дэлт бүргэд)
 49. Бүргэд (Тарважи бүргэд)
 50. Бүргэд (Усны нөмрөгбүргэд)
 51. Бүргэд (Уулын согсоотбүргэд)
 52. Бүргэд (Хан бүргэд)
 53. Бүргэд (Хималайн хажир, Цастны хажир бүргэд)
 54. Бүргэд (Цагаансүүл нөмрөгбүргэд)
 55. Бүргэд (Цармын бүргэд)
 56. Бүргэдэй (Бахим бүргэдэй)
 57. Бүргэдэй (Харсун бүргэдэй)
 58. Бөднө (Наран бөднө)
 59. Бөднө (Эгэл бөднө)
 60. Галсүүлт (Дагуур галсүүлт)
 61. Галсүүлт (Мойлон галсүүлт)
 62. Галсүүлт (Цээжмэгт галсүүлт)
 63. Галсүүлт (Эгэл галсүүлт)
 64. Галуу (Бор галуу)
 65. Галуу (Буурал галуу)
 66. Галуу (Манхин галуу)
 67. Галуу (Одой галуу)
 68. Галуу (Хошуу галуу)
 69. Галуу (Хээрийн галуу)
 70. Гахуун (Улаангүеэ гахуун)
 71. Гахууна (Хилэнгүеэ гахуун)
 72. Гогой (Тураг гогой)
 73. Гоётуул (Холтсон гоётуул)
 74. Гоорбис (Балч гоорбис)
 75. Гоорбис (Согсоот гоорбис)
 76. Гуйванга (Соотон гуйванга)
 77. Гуйванга (Хулгар гуйванга)
 78. Гурван шивүүрт
 79. Гургалдай (Гургалдай хөхзоот)
 80. Гургалдай (Зулбаран гургалдай)
 81. Гургалдай (Номин гургалдай)
 82. Гургалдай (Сондорт гургалдай)
 83. Гургалдай (Шийгнээ гургалдай)
 84. Гургалдай (Өнгөлүүрт гургалдай)
 85. Гургуул (Зэрлэг гургуул)
 86. Дунхай (Алаг дунхай)
 87. Дунхай (Бухан дунхай)
 88. Дунхай (Тольт дунхай)
 89. Дунхай (Ухаа дунхай)
 90. Дунхай (Хул дунхай)
 91. Дунхай (Үнсэн дунхай)
 92. Дуучшувуу (Борлог дуучшувуу)
 93. Дуучшувуу (Бүхт дуучшувуу)
 94. Дуучшувуу (Жирхэн дуучшувуу)
 95. Дуучшувуу (Ногоовтор дуучшувуу)
 96. Дуучшувуу (Ногоон дуучшувуу, дууч цоровдой)
 97. Дуучшувуу (Тарчигнаа дуучшувуу)
 98. Дуучшувуу (Умардын дуучшувуу)
 99. Дуучшувуу (Урианхайн дуучшувуу)
 100. Дуучшувуу (Хасагт дуучшувуу)
 101. Дуучшувуу (Цангинаа дуучшувуу)
 102. Дуучшувуу (Цэгээншилбэ дуучшувуу)
 103. Дуучшувуу (Өехийшар дуучшувуу)
 104. Дэвлээ (Цагаан дэвлээ)
 105. Дэглий (Зээрд дэглий)
 106. Дэглий (Хөх дэглий)
 107. Дэглээ (Хурган дэглээ)
 108. Дэглээ (Цасч дэглээ)
 109. Ёл (Ооч ёл)
 110. Жижир (Цэнхэр жижир, Цохионы хөөндэй)
 111. Жижэр (Хадны жижэр, Цохионы хөөндэй)
 112. Жиргэмэл (Дэрсний жиргэмэл, Дэрсний бялзуумар)
 113. Жиргэмэл (Орог жиргэмэл, Орог бор бялзуумар)
 114. Жиргэмэл (Талын жиргэмэл Бялзуумар)
 115. Замбын хараалж
 116. Зана (Бор зана)
 117. Зана (Эгэл зана)
 118. Зана (Үүрэн сүүлтзана)
 119. Занхгар зангалай
 120. Зэржигэнэ (Тарчигнаа зэржигэнэ)
 121. Зэржигэнэ (Уулын зэржигэнэ)
 122. Зэржигэнэ (Харсуун зэржигэнэ)
 123. Зэржигэнэ (Цөлийн зэржигэнэ)
 124. Зэржигэнэ (Черноголовая славка)
 125. Зэржигэнэ (Шөвгөр зэржигэнэ)
 126. Монгол алтанжигүүр
 127. Монгол ногтруу
 128. Монгол хуланжороо
 129. Намнаа (Гуулин намнаа)
 130. Намнаа (Наран намнаа)
 131. Намнаа (Тайгын намнаа)
 132. Намнаа (Хурган намнаа)
 133. Намнаахай (Бөртөт намнаахай)
 134. Намнаахай (Дагуурын намнаахай)
 135. Намнаахай (Сэвхэт намнаахай)
 136. Намнаахай (Шивэр намнаахай)
 137. Нангиад ногоолдой
 138. Нарсны шүршүү
 139. Ногоовор зашин
 140. Номин шогшир
 141. Ноцоо ноололдой
 142. Нугас (Байгалийн нугас)
 143. Нугас (Бор нугас)
 144. Нугас (Гэзэгт нугас)
 145. Нугас (Зэрлэг нугас)
 146. Нугас (Зэрлэгшир нугас)
 147. Нугас (Зээрд нугас)
 148. Нугас (Мандир уранхажин)
 149. Нугас (Мөнгөлөг шунгаахай)
 150. Нугас (Ногоохон нугас)
 151. Нугас (Сэвгэр бохио, Сэвгэр нугас)
 152. Нугас (Тольт монхдой)
 153. Нугас (Халбага нугас)
 154. Нугас (Хотгуужин чөрх)
 155. Нугас (Цагаанхөмсөгт нугас)
 156. Нугас (Цахиур бохио, Цахиур нугас)
 157. Нугас (Шовтгор алаг нугас)
 158. Одойбух (Бичил одойбух)
 159. Одойбух (Бөртөт одойбух)
 160. Орволго (Ердийн орволго)
 161. Орволго (Ойн орволго)
 162. Охилбялзуухай (Банхар охилбялзуухай)
 163. Охилбялзуухай (Бутны охилбялзуухай)
 164. Охилбялзуухай (Их охилбялзуухай)
 165. Охилбялзуухай (Наран охил бялзуухай)
 166. Охилбялзуухай (Хархөмсөг охилбялзуухай)
 167. Охилбялзуухай (Хээрийн охилбялзуухай)
 168. Охилбялзуухай (Өмнөдийн охилбялзуухай)
 169. Саарал зуунхурга
 170. Сар (Загасч явлаг, Явлаг сар)
 171. Сар (Могойч загалай, Лусч сар)
 172. Сар (Ойн сар)
 173. Сар (Талын сар)
 174. Сар (Тарлан сар)
 175. Сар (Шилийн сар)
 176. Сойр (Нургийн сойр)
 177. Сойр (Эгэл сойр)
 178. Солбинхушуут (Гацуурын солбинхушуут)
 179. Солбинхушуут (Тольт солбинхушуут)
 180. Сэлээхэй (Нарийн сэлээхэй)
 181. Сэлээхэй (Улаан сэлээхэй)
 182. Сүвээцагаан (Азийн сүвээцагаан)
 183. Тагтаа (Хүрэвтэр тагтаа)
 184. Тагтаа (Ойн тагтаа)
 185. Тагтаа (Хадны тагтаа)
 186. Тагтаа (Хүнхэл тагтаа)
 187. Тагтаа (Хөхвөр тагтаа)
 188. Тас (Нөмрөг тас, Нохой тас)
 189. Тогируу (Өвөгт тогируу)
 190. Тогоруу (Алаг тогоруу)
 191. Тогоруу (Хар тогоруу)
 192. Тогоруу (Хархираа тогоруу)
 193. Тогоруу (Цагаан тогоруу)
 194. Тогоруу (Цэн тогоруу)
 195. Тодлой (Хурган тодлой)
 196. Тодол (Бор тодол)
 197. Тодол (Хар тодол)
 198. Тодол (Ягаан тодол)
 199. Тоншуул (Буурал тоншуул)
 200. Тоншуул (Гурванхумст овууна, Xумст тоншуул)
 201. Тоншуур (Алаг тоншуур)
 202. Тоншуур (Хондлойцагаан тоншуур)
 203. Тоншуур (Цоохор тоншуур)
 204. Тоншуурга (Хар тогшуурга)
 205. Тоодгой (Жороо тоодгой)
 206. Тоодог (Хонин тоодог)
 207. Тураг гогой (Suliformes)
 208. Тутгалжин (Бичилхэн тутгалжин)
 209. Тутгалжин (Бэсрэг тутгалжин)
 210. Тутгалжин (Мадагаскар тутгалжин)
 211. Тутгалжин (Морин тутгалжин)
 212. Түнжгэр (Бичилхэн түнжгэр)
 213. Түнжгэр (Оодон түнжгэр)
 214. Түнжин (Явган түнжин)
 215. Түнжүү (Тоодон түнжгэр)
 216. Түнжүү (Халзан түнжүү)
 217. Түнжүүр (Усны түнжүүр)
 218. Түнжүүхэй (Цагааномруут түнжүүхэй)
 219. Улаанхушуу биваан
 220. Ураацай (Ойн моринураацай)
 221. Ураацай (Хондлойцагаан ураацай)
 222. Ураацай (Хурын ураацай)
 223. Ураншувуу (Бургасны ураншувуу)
 224. Ууль (Хув ууль)
 225. Ууль (Буслаг сүлиг)
 226. Ууль (Савагт ууль)
 227. Ууль (Угалзан ууль)
 228. Ууль (Харсуун бэгбаатар)
 229. Ууль (Цагаан уульж)
 230. Ухаа бөлбөл
 231. Ухаа хөгт
 232. Хавтгаалж (Умардын хавтгаалж)
 233. Хавтгалж (Хээрийн хавтгалж)
 234. Хажилгат ханчир
 235. Хажир (Ухаа хажир)
 236. Хайлгана (Бэсрэг хайлгана)
 237. Хайлгана (Годон хайлгана)
 238. Хайруулдай (Козловын хайруулдай)
 239. Хайруулдай (Сибирийн хайруулдай)
 240. Хайруулдай (Тагийн хайруулдай)
 241. Хайруулдай (Харомруут хайруулдай)
 242. Хайруулдай (Хималайн хайруулдай)
 243. Хайруулдай (Шарга хайруулдай)
 244. Халиу заараг
 245. Хар доронго
 246. Хараалай (Хурган хараалай)
 247. Хараалай (Эгэл хараалай)
 248. Хараалж (Шугуйн хараалж)
 249. Хараалж (Шөвгөн хараалж)
 250. Хараалж (Өнчин хараалж)
 251. Хараалжир (Өнгөт хараалжир)
 252. Хараалзай (Буурал хараалзай)
 253. Хараалзай (Хилэн хараалзай)
 254. Хараалзай (Цагааншанаа хараалзай)
 255. Хараацай (Асрын алтанхараацай)
 256. Хараацай (Монгол алтанхараацай)
 257. Хараацай (Хүрээний хараацай)
 258. Хараацай (Цармын хараацай)
 259. Хараацай (Элсэг эргийнхараацай)
 260. Хараацгай (Харагчин хараацгай)
 261. Харзлай (Гялаан омруут харзлай)
 262. Хармагнай халуу
 263. Хартотол (Тольт хартотол)
 264. Харцага (Морин харцага, Морин харцгай)
 265. Харцага (Үлэг харцага, Үлэг харцгай)
 266. Харцгай (Саржуу харцгай)
 267. Харцгай (Шунгаач харцага, Шунгаач харцгай)
 268. Харцгай (Үүрсээ харцага, Үүрсээ харцгай)
 269. Хахилаг (Эрээнхавирга хахилаг)
 270. Хиазат (Дорнын хиазат)
 271. Хиазат (Зэвэн хиазат)
 272. Хиазат (Монгол хиазат)
 273. Хиазат (Нарийн хиазат)
 274. Хиазат (Тэнгисийн хиазат)
 275. Хиазат (Урианхайн цагаанхиазат)
 276. Хиазат (Хүзүүвчит хиазат)
 277. Хилэнжигүүр (Эгэл хилэнжигүүр)
 278. Хойлог (Алтайн хойлог)
 279. Хомноот (Буурал хомноот)
 280. Хотон (Борцгор хотон)
 281. Хулд (Алаг хулд, Саарал цагаан элэгт)
 282. Хулд (Дорнын хулд)
 283. Хулд (Намгийн хулд, Намгийн цагаан элэгт)
 284. Хулд (Нугын хулд, Нугын цагаан элэгт)
 285. Хулд (Саарал хулд, Цагаан элэгт)
 286. Хулд (Хээрийн хулд, Хээрийн цагаан элэгт)
 287. Хун (Гангар хун)
 288. Хун (Гунгар хун)
 289. Хун (Хуруут хун)
 290. Хур (Хар хур)
 291. Хурган цоохондой
 292. Хургач бор (Бахимхушуу хургач, Хургач бор)
 293. Хэрээ (Алагтуу хэрээ)
 294. Хэрээ (Саарал хэрээ)
 295. Хэрээ (Турлиах хэрээ)
 296. Хэрээ (Улаанхушуут жунгаа)
 297. Хэрээ (Хар хэрээ)
 298. Хэрээ (Харлаг хэрээ, хар алагтуу)
 299. Хэрээ (Хон хэрээ)
 300. Хүүрзгэнэ (Буулгат хүүрзгэнэ)
 301. Хүүрзгэнэ (Дорнын хүүрзгэнэ)
 302. Хүүрзгэнэ (Өрнийн хүүрзгэнэ)
 303. Хүүрзгэнэ (Өөдсөн хүүрзгэнэ)
 304. Хөвчийн дуудууш
 305. Хөгчүү (Бүрдний хөгчүү)
 306. Хөгчүү (Сүүлцагаан хөгчүү)
 307. Хөгчүү (Улаанхөлт хөгчүү)
 308. Хөгчүү (Хар хөгчүү)
 309. Хөгчүү (Шугуйн хөгчүү)
 310. Хөгчүү (Эгэл хайргын хөгчүү)
 311. Хөгчүү (Үхэр хөгчүү)
 312. Хөгчүүлэг (Матигар хөгчүүлэг)
 313. Хөгчүүхэй (Буурал хөгчүүхэй)
 314. Хөгчүүхэй (Цэлдэн хөгчүүхэй)
 315. Хөмрөг (Алаг хөмрөг)
 316. Хөмрөг (Алтан хөмрөг)
 317. Хөмрөг (Борлог хөмрөг)
 318. Хөмрөг (Годлевскийн хөмрөг)
 319. Хөмрөг (Лапланд буулгатхөмрөг)
 320. Хөмрөг (Наран хөмрөг)
 321. Хөмрөг (Орхимжит хөмрөг)
 322. Хөмрөг (Самнаа хөмрөг)
 323. Хөмрөг (Сондуу хөмрөг)
 324. Хөмрөг (Тавт хөмрөг)
 325. Хөмрөг (Туйлын цасчхөмрөг)
 326. Хөмрөг (Хартолгой хөмрөг)
 327. Хөмрөг (Харшанаа хөмрөг, Цагаан хөмсөгт хөмрөг)
 328. Хөмрөг (Хүрэнтолгойт хөмрөг)
 329. Хөмрөг (Хөхлөрийн хөмрөг)
 330. Хөмрөг (Хөхтүрүүт хөмрөг)
 331. Хөмрөг (Цагаанхэвэлт хөмрөг)
 332. Хөмрөг (Цагаанхүзүүт хөмрөг)
 333. Хөмрөг (Цагаанхөмсөг хөмрөг)
 334. Хөмрөг (Цагааншанаа хөмрөг)
 335. Хөмрөг (Шарнүдэн хөмрөг)
 336. Хөмрөг (Шархөмсөг хөмрөг)
 337. Хөмрөг (Шарэлэгт хөмрөг)
 338. Хөмрөг (Янковскийн хөмрөг)
 339. Хөтүү (Шивэр хөтүү)
 340. Хөхбух (Цэнхэр хөхбух)
 341. Хөхбух (Бор амураг, Бодомхой хөх бух)
 342. Хөхбух (Их хөхбух)
 343. Хөхбух (Номин хөхбух)
 344. Хөхбух (Хартолгой хөх бух)
 345. Хөхбух (Хүрэнтолгойт хөхбух)
 346. Хөхбух (Шивэр хөхбух, Лапланд хөх бух)
 347. Хөхбух (Өдөрч хөхбух)
 348. Хөхбухандай (Сүүлт хөхбухандай)
 349. Хөхөө (Жагар хөхөө)
 350. Хөхөө (Ханамал хөхөө)
 351. Хөхөө (Хурган хөхөө)
 352. Хөхөө (Эгэл хөхөө)
 353. Хөөндэй ( Харгүеэ хөөндэй)
 354. Хөөндэй (Алаг хөөндэй)
 355. Хөөндэй (Бужмаг хөөндэй)
 356. Хөөндэй (Бүгээн хөөндэй)
 357. Хөөндэй (Дуулгат хөөндэй)
 358. Хөөндэй (Дууч хөөндэй)
 359. Хөөндэй (Науманны хөөндэй)
 360. Хөөндэй (Улаангүеэ хөөндэй)
 361. Хөөндэй (Халиун хөөндэй)
 362. Хөөндэй (Хар хөөндэй)
 363. Хөөндэй (Хүрэн хөөндэй)
 364. Хөөндэй (Цагаанхөмсөг хөөндэй)
 365. Хөөндэй (Шивэр хөөндэй)
 366. Цагаагчин халбагат
 367. Цагаангүеэ донгор
 368. Цахлай (Итэлгэн цахлай)
 369. Цахлай (Бахим амуулай)
 370. Цахлай (Гурванхуруут захлай)
 371. Цахлай (Мөнгөлөг цахлай)
 372. Цахлай (Мөсний цахлай)
 373. Цахлай (Реликт цахлай)
 374. Цахлай (Харсүүлт цахлай)
 375. Цахлай (Хурган цахлай)
 376. Цахлай (Хүзүүвчит ягаандай)
 377. Цахлай (Хүрэнтолгойт цахлай)
 378. Цахлай (Шөвгөр цахлай)
 379. Цахлай (Үхэр цахлай)
 380. Цахлай (Үүлэн цахлай)
 381. Цахлайl (Бортолгойт цахлай)
 382. Цууцал (Морин цууцал)
 383. Цууцал (Хурган цууцал)
 384. Цууцил (Азийн цууцил)
 385. Цууцил (Хараалжин цууцил)
 386. Цэгцгий (Мэлзэн цэгцгий)
 387. Цэгцгий (Ногоон цэгцгий)
 388. Цэгцгий (Уулын цэгцгий)
 389. Цэгцгий (Хөх цэгцгий)
 390. Цэгцгий (Шар цэгцгий)
 391. Цэгцгий (Шартүрүүт цэгцгий)
 392. Цэгцүүхэй (Алтан цэгцүүхэй)
 393. Цэгцүүхэй (Дөлөн цэгцүүхэй)
 394. Цэгцүүхэй (Улаан цэгцүүхэй)
 395. Цэгцүүхэй (Шунхан цэгцүүхэй)
 396. Цөгцгий (Mодны цөгцгий)
 397. Чогчиго (Адууч чогчиго)
 398. Чогчиго (Бүжимч чогчиго)
 399. Чогчиго (Мяраан чогчиго)
 400. Чогчиго (Цөлийн чогчиго)
 401. Шаазгай (Алаг шаазгай)
 402. Шаазгай (Бидэрт самарчшаазгай)
 403. Шаазгай (Цагчаа ятгашаазгай)
 404. Шаазгай (Цэнхэр цанцаахай)
 405. Шар шувуу (Хотны бүгээхэй)
 406. Шар шувуу (Эгэл шаршувуу)
 407. Шарга балч
 408. Шармэлзэн задуулай
 409. Шатансүүлт (Бидэрт шатансүүлт)
 410. Шатансүүлт (Гүймхий шатансүүлт)
 411. Шатансүүлт (Миддендорфын шатансүүлт)
 412. Шатансүүлт (Тайгын шатансүүлт)
 413. Шатансүүлт (Шагшуургын шатансүүлт)
 414. Шатансүүлт (Эгэл шатансүүлт)
 415. Шивэр цоохондой
 416. Шийхнүүхэй (Америкийн шийхнүүхэй)
 417. Шийхнүүхэй (Бөртөт шийхнүүхэй)
 418. Шийхнүүхэй (Годлевскийн шийхнүүхэй)
 419. Шийхнүүхэй (Зосонгүеэ шийхнүүхэй)
 420. Шийхнүүхэй (Ойн шийхнүүхэй)
 421. Шийхнүүхэй (Сибирийн шийхнүүхэй)
 422. Шийхнүүхэй (Талын шийхнүүхэй)
 423. Шийхнүүхэй (Харзан шийхнүүхэй)
 424. Шийхнүүхэй (Хээрийн шийхнүүхэй)
 425. Шонхор (Амарын шонхор)
 426. Шонхор (Зээрд шонхор)
 427. Шонхор (Идлэг шонхор)
 428. Шонхор (Начин шонхор)
 429. Шонхор (Турамтай шонхор)
 430. Шонхор (Хайргууна шонхор)
 431. Шонхор (Цагаан шонхор, Жадан шонхор)
 432. Шонхор (Шууман шонхор)
 433. Шонхор (Эгэл шонхор)
 434. Шулганаа (Эгэл шулганаа)
 435. Шулганаа (Өгөөлэй шулганаа)
 436. Шумбуур (Гэзэгт шумбуур)
 437. Шумбуур (Тэнгисийн шумбуур)
 438. Шумбуур (Улаанхүзүү шумбуур)
 439. Шумбуур (Ундар шумбуур)
 440. Шумбуур (Ухаа шумбуур)
 441. Шунгаач (Алаг шунгаач)
 442. Шунгуулай (Морин шунгуулай)
 443. Шунгуур (Буурал шунгуур)
 444. Шунгуур (Отгот шунгуур)
 445. Шунгуур (Ухаа шунгуур)
 446. Шунгуур (Халтар шунгуур)
 447. Шунгуур (Хурган шунгуур)
 448. Эгэл ногоолзой
 449. Элсэг (Гурвалж элсэг)
 450. Элсэг (Одой элсэг)
 451. Элсэг (Савар элсэг)
 452. Элсэг (Сянби элсэг)
 453. Элсэг (Сүүл элсэг)
 454. Элсэг (Темминский элсэг)
 455. Элсэг (Хадуур элсэг)
 456. Элсэг (Хар элсэг)
 457. Элсэг (Шармаг элсэг)
 458. Элсэг (Шартүрүүт элсэг)
 459. Элээ (Сохор элээ)
 460. Эргийн шувууд гэж юу вэ.
 461. Эргүүбор (Лагс эргүүбор)
 462. Эргүүбор (Өрнийн эргүүбор)
 463. Ягаан нал
 464. Ямаансүүлт (Цагаантолгой ямаансүүлт)
 465. Ятуу (Дагуур ятуу)
 466. Өвөөлж (Бөөвөлжин өвөөлж)
 467. Өрөвтас (Дорнын өрөвтас)
 468. Өрөвтас (Хар өрөвтас)